Thành tựu
  Những thành tựu nổi bật của SHBFinance
  Xếp thứ 8 về thị
  phần tại Việt Nam
  Tiếp nhận gần 2
  triệu hồ sơ vay
  Phục vụ cho khoảng
  300.000 hộ gia đình
  200.000 khách hàng
  Duy trì tỉ lệ nợ xấu
  ở mức ổn định
  Giải thưởng
  Những giải thưởng SHBFinance đạt được
  2018
  Top 1 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất theo ngành nghề (Finance - Banking)
  T8/2019
  Top 3 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất ngành Tài chính - Ngân hàng

  Top 6 Nhà tuyển dụng được yêu thích trong năm 2018
  T3/2019
  Được Moody's xếp hạng tín nhiệm lần đầu
  T3/2020
  Đăng ký
  vay
  Đăng ký
  thẻ